PVDA West-Vlaanderen stelt de genomineerden voor haar Solidariteitsprijzen voor!

De jaarwissel is traditiegetrouw het ogenblik van de best of - lijstjes. PVDA West-Vlaanderen is vorig jaar sterk gegroeid en is dan ook preus lik fjirtig (voor de niet West-Vlamingen = apetrots) om dit jaar niet één, maar twee solidariteitsprijzen uit te reiken. In het noorden van de provincie reiken we de Gouden Tijl uit, in het zuiden de Bluvn Goan.

Deze prijs zet initiatieven en organisaties in de bloemetjes, die al te dikwijls in de marge van de grote verslaggeving blijven. Mensen die eigenlijk alle aandacht verdienen, omdat ze opkomen voor meer rechten, een rechtvaardige en gezonde samenleving, voor betere levensomstandigheden, voor een toegankelijke cultuur, …

De uitreiking van de Gouden Tijl gebeurt op zaterdag 20 januari 2018 tijdens de nieuwjaarsreceptie van PVDA Noord-West-Vlaanderen, de Bluvn Goan wordt uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van PVDA Zuid-West-Vlaanderen op vrijdag 26 januari 2018.

Genomineerden voor de Gouden Tijl - stemmen kan hier tot donderdag 18 januari 2018

De vakbondsdelegees van Vesuvius Oostende

Vesuvius is een staaltechniekbedrijf dat eigendom is van de Britse multinational “COOCKSON”. In juli 2016 kondigde het bedrijf de afdanking aan van 36 werknemers. Daartegen werd in december 2016 meer dan anderhalve week gestaakt door het voltallige personeel. De deleeges konden de ontslagen terugdringen naar 21 werknemers, maar 5 delegees werden, ondanks twee maal gelijk te krijgen bij de arbeidsrechtbank, ook ontslagen. De betrokken delegees zijn niet van plan zich hier zomaar bij neer te leggen. De vakbondsafgevaardigden zetten zich in voor hun collega’s en ze nemen hierbij vaak grote risico’s. Een sluitende syndicale bescherming zou dan ook evident moeten zijn.

kleinVerhaal

kleinVerhaal is een participatieve kunstpraktijk uit Oostende. Participatie als antwoord op het recht op culturele ontplooiing voor iedereen, ongeacht sociaal-economische of etnisch-culturele achtergrond. Door het ontwikkelen van kwaliteitsvolle creatieprocessen rond muziek en film boort men ruimte voor verbeelding aan en schrijft men verhalen die duurzame sociale rechtvaardigheid voorstelbaar, denkbaar en zichtbaar maken. Cultuur als gedeelde en betekenisvolle ervaring, over de sociale hokjes heen. kleinVerhaal kiest voor participatie als speerpunt, omdat de kunsten van iedereen zijn, het maatschappelijk debat voeden, en een krachtig symbolisch wapen zijn in de strijd tegen sociale ongelijkheid.

Climaxi Oostende

In Oostende is Climaxi al een drietal jaar actief. Uit de lokale Hart Boven Hardgroep en de klimaatfietstochten groeide een groepje mensen die vol overtuiging meewerken aan de acties van Climaxi. Ze houden nauw contact met andere actiegroepen als vzw Oosteroever en Restart The Ferries. Hun vrijwilligers zijn ook actief rond de vluchtelingenkampen in Noord-Frankrijk. Sinds 2017 zijn er regelmatige vergaderingen waarin de groep zich structureert en een aantal activiteiten plant. Zo willen ze volgend jaar visserijfeesten plannen in Oostende en denken ze opnieuw aan een paar prikacties.

De scholieren van de Maricolen in Brugge

Op 11 september 2017 voerden honderd Brugse scholieren actie tegen de uitwijzing van Bajram Ramadani, een jongen van Servische afkomst die al 9 jaar in België woont en prima Nederlands spreekt en die binnenkort het land zou worden uitgezet. Vrienden van hem zetten een Facebookpagina en een protestactie op. En het protest loonde, enkele dagen later kregen Bajram en zijn broer het nieuws dat zij in het land kunnen blijven.

Genomineerden Bluven Goan - stemmen kan hier tot woensdag 24 januari 2018

 

De werknemers van Cappelle Menen

Op 17 oktober 2017 leggen de werknemers van Capelle Pigments in Menen het werk neer. Het conflict ontstond tijdens onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Reeds bij een herstructurering in 2013 leverde het personeel flink in op hun loon, en men dreigde meer te verliezen. Hier werd aangetoond dat actie loont. Op 20 oktober hadden de werknemers, zowel arbeiders als bedienen, gekregen waar ze om vroegen: het loon dat sinds de herstructurering van 2013 verloren ging werd teruggegeven, brutoloon, verliezen op de lonen van januari tot en met september werden omgezet in een eenmalige premie en ook de oude anciënniteitsregeling kwam weer in voege, samen met de fietsvergoeding.

 

Greenpeace met "Mijn lucht, mijn school"

Greenpeace hing in 257 scholen in het hele land, waaronder ook in ozne provincie, meetbuisjes op om de luchtvervuiling aan scholen te meten, zowel binnen als buiten. De milieu-organisatie wil op die manier te weten komen hoe gezond of ongezond de lucht is die de kinderen elke dag op school inademen. De buisjes komen telkens op drie plaatsen, aan de schoolpoort, op de speelplaats en in de klas, en meten het gehalte aan stikstofdioxide (NO2). Kinderen zijn namelijk extra kwetsbaar voor de gevolgen van luchtvervuiling, en lopen daardoor een verhoogd risico op verschillende ziektes en aandoeningen.

De werknemers van De Lijn in Kortrijk

Na vier dagen staking in oktober zien de chauffeurs van De Lijn  hun eisen ingewilligd over nagenoeg de “hele Lijn”. Hun staking tegen het personeelstekort, de onveilige haltes voor studenten en de werkdruk werd beantwoord door het aanwerven van 5 chauffeurs, het verplaatsen van onveilige haltes naar de stationbuurt en het verlengen van de ritten.

't hope vzw en hun toneelstuk "Roulez Roulez"

Roulez Roulez, het nieuwe theaterstuk van vzw ’t Hope uit Roeselare, draait volledig rond het thema armoede. De spelers? Allemaal mensen die armoede van dichtbij zien of gezien hebben, allemaal lid van ’t Hope en allemaal staan ze met veel trots op het podium.